Przejdź do treści

Kancelaria Radcy Prawnego

Emilia Więsław

radca prawny Emilia Więsław, lista radców prawnych, ślubowanie

rADCA PRAWNY EMILIA WIĘSŁAW

Do pracy podchodzę z pełnym zaangażowaniem. Interesują mnie powierzone sprawy i nie traktuję ich jako szybkich tematów do odhaczenia. Staram się zrozumieć strony sporu i w miarę możliwości proponuję formy ugodowego rozwiązania sporu. Gdy trzeba iść do sądu, nie waham się – procesy cywilne i gospodarcze to zdecydowanie najciekawsza część mojej pracy.

zakres usług kancelarii:

SPORY SĄDOWE

Rzetelne zarządzanie kwestiami prawno-sądowymi, zwłaszcza w obszarze sporów sądowych, wymaga dogłębnej znajomości prawa oraz procedur sądowych, a także bogatego doświadczenia w obszarze rozpraw sądowych. Kluczowym elementem skutecznego podejścia jest pełne zrozumienie indywidualnych potrzeb i interesów klienta, co umożliwia dostosowanie odpowiedniej taktyki procesowej. Działalność naszej kancelarii koncentruje się na prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi, głównie z zakresu apelacji białostockiej, obejmującej różnorodne dziedziny prawa.

 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze
 • prawo rodzinne
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
WINDYKACJA DŁUGÓW

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi dla zainteresowanych Klientów w obszarze odzyskiwania należnych im wierzytelności, obejmujące wszystkie etapy istnienia długu. Specjalizujemy się w:

 • przygotowywaniu przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • prowadzeniu negocjacji z dłużnikami,
 • udzielaniu porad oraz reprezentowaniu Klienta w postępowaniu cywilnym,
 • pełnieniu roli przedstawiciela wierzyciela/dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentowaniu Klienta w postępowaniu upadłościowym,

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, świadcząc usługi z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego. Oferujemy następujące usługi:

 • Kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, również tych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Usługi obejmują:
  • Opiniowanie i sporządzanie projektów umów,
  • Nadzór prawny nad bieżącą działalnością Klienta,
  • Prowadzenie korespondencji z partnerami handlowymi,
  • Negocjacje w imieniu Klienta w celu osiągnięcia ugody lub w postępowaniu egzekucyjnym,
  • Windykację należności,
  • Reprezentację przedsiębiorcy przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.
 • Doradztwo na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. wybór formy prawnej, przygotowanie niezbędnej dokumentacji i reprezentowanie przed właściwymi organami.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących wpisu do rejestrów i zmian w tych rejestrach dotyczących podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń.
 • Doradztwo w zakresie przekształceń, połączeń, podziałów i likwidacji spółek i innych osób prawnych.
 • Udział w posiedzeniach organów spółek, sporządzanie projektów uchwał organów spółek.
 • Opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów.
 • Przygotowywanie i obsługa zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, w tym przygotowywanie uchwał.
 • Reprezentacja wspólnika (akcjonariusza) na zgromadzeniu wspólników oraz walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
 • Reprezentacja wspólnika wobec organów spółki.
PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje wsparcie prawną w obszarze różnorodnych kwestii prawa cywilnego, obejmującego m.in. prawo umów, spadkowe oraz rzeczowe (nieruchomości). Świadczenie usług w zakresie prawa cywilnego obejmuje szczególnie:

 • Udzielanie porad prawnych,
 • Sporządzanie pozwów, skarg, zażaleń, apelacji i innych pism procesowych,
 • Przygotowywanie opinii prawnych,
 • Tworzenie i negocjowanie umów,
 • Reprezentację klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych przed sądami i innymi organami,
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
PRAWO SPÓŁEK I PRAWO HANDLOWE

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, świadcząc usługi z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego. Oferujemy następujące usługi:

 • Kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, również tych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Usługi obejmują:
  • Opiniowanie i sporządzanie projektów umów,
  • Nadzór prawny nad bieżącą działalnością Klienta,
  • Prowadzenie korespondencji z partnerami handlowymi,
  • Negocjacje w imieniu Klienta w celu osiągnięcia ugody lub w postępowaniu egzekucyjnym,
  • Windykację należności,
  • Reprezentację przedsiębiorcy przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.
 • Doradztwo na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. wybór formy prawnej, przygotowanie niezbędnej dokumentacji i reprezentowanie przed właściwymi organami.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących wpisu do rejestrów i zmian w tych rejestrach dotyczących podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń.
 • Doradztwo w zakresie przekształceń, połączeń, podziałów i likwidacji spółek i innych osób prawnych.
 • Udział w posiedzeniach organów spółek, sporządzanie projektów uchwał organów spółek.
 • Opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów.
 • Przygotowywanie i obsługa zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, w tym przygotowywanie uchwał.
 • Reprezentacja wspólnika (akcjonariusza) na zgromadzeniu wspólników oraz walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
 • Reprezentacja wspólnika wobec organów spółki.
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w obszarze ubezpieczeń gospodarczych, obejmującą szczególnie:

 1. Doradztwo i reprezentację w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń, prowadzenie postępowań pojednawczych i sądowych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych (szkody OC oraz AC), osobowych (zadośćuczynienia oraz odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu) i majątkowych.
 2. Udział w negocjacjach związanych z roszczeniami ubezpieczeniowymi.
 3. Opracowywanie ugód pozasądowych oraz ogólnych warunków umów.

Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu odszkodowań wynikających z:

 • wypadków komunikacyjnychw
 • wypadków będących konsekwencją zaniedbań, takich jak upadki na śliskiej lub uszkodzonej powierzchni, poślizgnięcia.
 • wypadków przy pracy.

Oferujemy wsparcie w uzyskaniu zadośćuczynień za doznane obrażenia ciała, rozstroje zdrowia, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki oraz innych kosztów związanych z wypadkiem. Pomagamy również w uzyskaniu zwrotu utraconych zarobków, kosztów pogrzebu zmarłych ofiar wypadków, renty czasowej lub dożywotniej, renty alimentacyjnej dla najbliższych członków rodziny po wypadku osoby zobowiązanej do alimentacji, a także odszkodowania i zadośćuczynienia za utratę w wypadku osób najbliższych.

WDROŻENIA RODO

Implementacja RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) to proces, który wymaga od organizacji dostosowania się do nowych zasad ochrony danych osobowych. Cały proces obejmuje kilka etapów, z których każdy powinien być dostosowany do specyfiki działalności organizacji oraz rodzaju i zakresu przetwarzanych danych osobowych. Oto niektóre z kluczowych etapów wdrożenia RODO:

 1. Audyt RODO: Przeprowadzenie analizy stanu obecnego w zakresie ochrony danych osobowych w organizacji. Audyt RODO pozwala na identyfikację luk i ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także na zaproponowanie rekomendacji i działań naprawczych.
 2. Opracowanie dokumentacji RODO: Stworzenie zestawu dokumentów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych w organizacji. Dokumentacja RODO powinna obejmować m.in. politykę prywatności, klauzule informacyjne, rejestr czynności przetwarzania, umowy powierzenia przetwarzania, procedury zgłaszania naruszeń oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą.
 3. Wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych: Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych. Może to obejmować m.in. szyfrowanie danych, stosowanie haseł i uwierzytelnianie wielopoziomowe, tworzenie kopii zapasowych i archiwizację danych, ograniczanie dostępu tylko dla uprawnionych osób, oraz szkolenie pracowników i podwykonawców z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Powołanie inspektora ochrony danych (IOD): Jeśli jest to wymagane lub pożądane przez organizację, powołanie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych w organizacji, współpracę z organami nadzorczymi oraz koordynację działań związanych z ochroną danych.
 5. Monitorowanie i aktualizacja systemu: Systematyczne monitorowanie i aktualizacja systemu ochrony danych osobowych w organizacji. Wdrożenie RODO nie jest jednorazowym działaniem, lecz ciągłym procesem dostosowywania się do zmian prawnych i technologicznych oraz doskonalenia praktyk ochrony danych osobowych.

Czytaj więcej o usługach RODO

SZKOLENIA Z RODO

Kancelaria oferuje profesjonalne szkolenia otwarte, jak i zamknięte, przeznaczone dla firm oraz instytucji. Zależy nam, na dostarczaniu skutecznych narzędzi rozwijających Państwa kompetencje lub kompetencje Państwa Pracowników. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników i kadry zarządzającej.

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową z zakresu RODO

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, dzięki któremu osoba fizyczna znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej może przerwać niekończącą spiralę zadłużenia. Skuteczne przeprowadzenie takiego postępowania pozwala osobom fizycznym uwolnić się od wymagalnych zobowiązań i rozpocząć nowy start, zyskując nowe możliwości.

pismo w sprawie cywilnej

PORADY PRAWNE RADCY PRAWNEGO W BIAŁYMSTOKU I ONLINE

Kancelaria oferuje porady prawne stacjonarne w siedzibie kancelarii w Białymstoku, jak również porady on-line.

PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH – BIAŁYSTOK

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia spraw cywilnych i gospodarczych – od wezwań do zapłaty, negocjacje ugodowe, przygotowywanie pozwów w trybach procesowych i nieprocesowym, zastępstwo prawne na rozprawach, jak i wsparcie w poszukiwaniu majątku dłużnika i egzekucjach komorniczych.

pismo w sprawie cywilnej